• โรงเรียนบ้านปรางค์
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนปัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • โรงเรียนบ้านปรางค์
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • โรงเรียนบ้านปรางค์
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • โรงเรียนบ้านปรางค์
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ประกาศโรงเรียนบ้านปรางค์ เรื่อง ประกาศผลการจัดห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SM) ทั่วไป 1 พ.ค. 66
2 ประกาศกำหนดการดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 1 พ.ค. 66
3 ประกาศผลการจัดห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ทั่วไป 1 พ.ค. 66
4 รับสมัครคักเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 1 ตำแหน่ง ทั่วไป 25 เม.ย. 66
5 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 1 มี.ค. 66
6 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 17 ก.พ. 66
7 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SM) ปีการศึกษา 2566 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป 16 ก.พ. 66
8 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2566 ของระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป 16 ก.พ. 66
9 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษา "เตี่ยตงหนี่" ของโรงเรียนบ้านปรางค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 15 ก.พ. 66
10 ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านปรางค์ ระดับชั้นชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 15 ก.พ. 66
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program:MEP) ทั่วไป 10 ก.พ. 66
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (SM) ทั่วไป 10 ก.พ. 66
13 สถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาด กิจกรรมปฐมพยาบาล กิจกรรมคหกรรม ทั่วไป 27 ม.ค. 66
14 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 25 ม.ค. 66
15 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์ ปีการศึกษา 2564 ของนางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์ ทั่วไป 6 ต.ค. 65
16 ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ทั่วไป 24 ก.ค. 65
17 รายชื่อนักเรียนระดับ อ.2 และ ป.1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 26 เม.ย. 65
18 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 24 มี.ค. 65
19 ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วันที่ 10-11 มี.ค. 65 ทั่วไป 9 มี.ค. 65
20 ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วไป 6 มี.ค. 65
21 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 22 ก.พ. 65
22 ประกาศโรงเรียนบ้านปรางค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SM) ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป 17 ก.พ. 65
23 ประกาศโรงเรียนบ้านปรางค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป 17 ก.พ. 65
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SM) ทั่วไป 11 ก.พ. 65
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (MEP) ทั่วไป 11 ก.พ. 65
26 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษา "เตี่ยตงหนี่" ของระดับชั้น ป.1-6 และรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 2-3 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 ทั่วไป 3 ก.พ. 65
27 ประกาศผลการสอบชิงทุนการศึกษา ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 ทั่วไป 3 ก.พ. 65
28 ประกาศโรงเรียนบ้านปรางค์ เรื่องหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั่วไป 3 ก.พ. 65
29 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั่วไป 1 ก.พ. 65
30 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 14 ม.ค. 65
31 ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านปันของขวัญให้เด็กๆ ทั่วไป 2 ม.ค. 65
32 ด้วยจิตคารวะจากศิษย์บ้านปรางค์และเพื่อนร่วมงาน ทั่วไป 23 ก.ย. 64
33 การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา ทั่วไป 1 ก.ย. 64
34 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาภาษาอังกฤษ ทั่วไป 17 ส.ค. 64
35 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง ทั่วไป 3 ส.ค. 64
36 ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 23-30 มิถุนายน 2564 ทั่วไป 22 มิ.ย. 64
37 ประกาศเปิดเรียนตามปกติ ยกเว้นพื้นที่เสี่ยงให้ปรับแผนเรียนออนไลน์ ทั่วไป 18 มิ.ย. 64
38 ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ 15-19 มิถุนายน 2564 ทั่วไป 15 มิ.ย. 64
39 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันที่ 15-19 มิถุนายน 2564 ทั่วไป 15 มิ.ย. 64
40 ขอให้นักเรียนเดินทางกลับจังหวัดน่านก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ทั่วไป 11 พ.ค. 64
41 แนวการปฏิบัติในการจับฉลาก รายงานตัว และมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป 11 พ.ค. 64
42 ประกาศโรงเรียนบ้านปรางค์ เรื่อง เลื่อนการจับสลาก รายงานตัว และมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 30 เม.ย. 64
43 ประกาศโรงเรียนบ้านปรางค์ เรื่อง เลื่อนการจับสลาก รายงานตัว และมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 21 เม.ย. 64
44 ประกาศโรงเรียนบ้านปรางค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 21 เม.ย. 64
45 เลื่อนกำหนดวันจับฉลากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ ทั่วไป 20 เม.ย. 64
46 ประกาศผลการจัดห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ทั่วไป 16 เม.ย. 64
47 โรงเรียนบ้านปรางค์ รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนปกติ) ทั่วไป 5 เม.ย. 64
48 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนปกติ รายงานตัว มอบตัว จับสลาก ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 09.00น.-11.00น. ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ ทั่วไป 2 เม.ย. 64
49 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านประเมินความพร้อมเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาล2 และชั้นประถมศึกษาปีที่1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ปีการศึก ทั่วไป 19 มี.ค. 64
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมนักเรียนห้องเรียน MEP อ.2 และ ป.1 ทั่วไป 12 มี.ค. 64
51 ประกาศผลการสอบชิงทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านปรางค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 3 มี.ค. 64
52 ประกาศผลการสอบชิงทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านปรางค์ ระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 3 มี.ค. 64
53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 ทั่วไป 22 ก.พ. 64
54 ประกาศรับสมัครนักเรียน 2564 ชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่1 (ห้องเรียนปกติ) ทั่วไป 9 ก.พ. 64
55 ประกาศรับสมัครนักเรียน 2564 ชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่1 (ห้องเรียนMEP) ทั่วไป 9 ก.พ. 64
56 ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)(เพิ่มเติม) ทั่วไป 13 ม.ค. 64
57 ประกาศหยุดเรียนในกรณีพิเศษ ทั่วไป 5 ม.ค. 64
58 ประกาศโรงเรียนบ้านปรางค์ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั่วไป 3 ม.ค. 64
59 โรงเรียนบ้านปรางค์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ธ.ค. 63
60 การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2563 ทั่วไป 26 พ.ย 63
61 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ทั่วไป 22 พ.ย 63
62 ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการนิตยา วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่โรงเรียนบ้านปรางค์ ทั่วไป 30 ต.ค. 63
63 วันปิยมหาราช ทั่วไป 21 ต.ค. 63
64 ๑๓ ต.ค. น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ ทั่วไป 12 ต.ค. 63
65 ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการท่านใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง ทั่วไป 8 ต.ค. 63
66 มุฑิตาจิตข้าราชการ ประจำปี2563 ทั่วไป 17 ก.ย. 63
67 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ทั่วไป 12 ก.ย. 63
68 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ ทั่วไป 8 ก.ย. 63
69 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัวได้ออกตรวจสุขภาพนักเรียน ทั่วไป 26 ส.ค. 63
70 12 สิงหา มหาราชินี ทั่วไป 11 ส.ค. 63
71 ประกาศเรียนครึ่งวัน ทั่วไป 5 ส.ค. 63
72 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั่วไป 3 ส.ค. 63
73 กิจกรรมวันไหว้ครู 2563 New Normal 30/07/2563 ทั่วไป 30 ก.ค. 63
74 นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั่วไป 4 ก.ค. 63
75 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปรางค์ ทั่วไป 4 ก.ค. 63
76 ผอ.ชิต คำชั่ง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ทั่วไป 4 ก.ค. 63
77 การมารับ-ส่งเอกสารการเรียนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 5 ทั่วไป 18 มิ.ย. 63
78 แจ้งการนักเรียนที่กลับจากต่างจังหวัด ทั่วไป 15 มิ.ย. 63
79 การรับ-ส่งแบบฝึกหัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วไป 14 พ.ค. 63
80 ขอเชิญคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านโรงเรียนบ้านปรางค์ร่วมรับชมการถ่ายทอดการประชุม ทั่วไป 29 เม.ย. 63
81 ประกาศ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง(ครูภาษาจีน) ทั่วไป 20 เม.ย. 63
82 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทั่วไป 16 เม.ย. 63
83 ประกาศ รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติเพิ่มเติม ในปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 16 เม.ย. 63
84 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทั่วไป 3 เม.ย. 63
85 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพอพล สารถ้อย ทั่วไป 25 มี.ค. 63
86 ประกาศผล รายงานตัว มอบตัวห้องเรียนปกติ ทั่วไป 7 มี.ค. 63
87 ประกาศผลสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(MEP)่่ ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 27 ก.พ. 63
88 กำหนดสอบ NT.3 ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 26 ก.พ. 63
89 ประกาศห้องสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานห้องเรียนพิเศษ ทั่วไป 20 ก.พ. 63
90 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ห้องเรียนพิเศษ ทั่วไป 17 ก.พ. 63
91 ประกาศสอบห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบ้านปรางค์ ทั่วไป 13 ก.พ. 63
92 พิธีสวนสนาม วันสถาปนายุวกาชาด ปี 2563 ทั่วไป 3 ก.พ. 63
93 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 3 ก.พ. 63
94 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ทั่วไป 6 ม.ค. 63
95 วันเด็กแห่งชาติ 2563 ทั่วไป 5 ม.ค. 63
96 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 2 ม.ค. 63
97 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ทั่วไป 25 ธ.ค. 62
98 ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ทั่วไป 24 ธ.ค. 62
99 การจัดขบวนพาเหรดและนักกรีฑา ทั่วไป 13 ธ.ค. 62
100 การแข่งขันกรีฑานักเรียน ทั่วไป 3 ธ.ค. 62
101 สอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ทั่วไป 3 ธ.ค. 62
102 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทั่วไป 12 พ.ย 62
103 ขอเชิญประชุม ทั่วไป 10 พ.ย 62
104 แจ้งการปิด-เปิดเรียน ทั่วไป 9 ต.ค. 62
105 เหรียญทองอันดับ 1 ของ สพป.น่าน เขต 2 ทั่วไป 5 ต.ค. 62
106 กตเวทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการ ทั่วไป 26 ก.ย. 62
107 การสอบกลางปี ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 22 ก.ย. 62
108 ขอความร่วมมือในการรับส่งนักเรียน ทั่วไป 22 ก.ย. 62
109 เกษียณสุขสันต์ 62 ทั่วไป 21 ก.ย. 62
110 กิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 2662 ทั่วไป 12 ส.ค. 62
111 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทั่วไป 12 ส.ค. 62
112 การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษ MEP ทั่วไป 10 ส.ค. 62
113 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ทั่วไป 6 ส.ค. 62
114 ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ทั่วไป 28 ก.ค. 62
115 พิธีทบทวนคําปฏิญาณและเดินสวนสนาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ทั่วไป 28 ก.ค. 62
116 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทั่วไป 1 ก.ค. 62
117 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทั่วไป 19 มิ.ย. 62
118 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ทั่วไป 19 มิ.ย. 62
119 ขอความร่วมมือในการนำรถรับ/ส่งนักเรียนในโรงเรียน ทั่วไป 17 มิ.ย. 62
120 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 11 มิ.ย. 62
121 ผอ.ชิต คำชั่ง กล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองในปีการศึกษา 2562 ในวันเตรียมเปิดเรียน ทั่วไป 15 พ.ค. 62
122 ราคาอุปกรณ์การเรียน ทั่วไป 14 พ.ค. 62
123 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 6 พฤษภาคม 2562 ทั่วไป 6 พ.ค. 62
124 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ NT คะแนนเต็มร้อยละ 100 ทั่วไป 30 เม.ย. 62
125 วันผู้สูงอายุประจำปี 2562 ทั่วไป 12 เม.ย. 62
126 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกปฐมวัย ทั่วไป 3 เม.ย. 62
127 ?ทรงพระเจริญ? 2 เมษายน 2562 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป 2 เม.ย. 62
128 แจ้งปฏิทินปิด - เปิดและกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน ทั่วไป 29 มี.ค. 62
129 เครือข่ายผู้ปกครอง ป.6/3 ร่วมมอบโต๊ะให้แก่โรงเรียน จำนวน 15 ตัว ทั่วไป 28 มี.ค. 62
130 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 28 มี.ค. 62
131 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET คะแนนเต็ม 100 ทั่วไป 27 มี.ค. 62
132 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 22 มี.ค. 62
133 ลงทะเบียนศิษย์เก่าลูกม่วง-เหลือง ทั่วไป 18 มี.ค. 62
134 วีดีโอการแสดงพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 18 มี.ค. 62
135 พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ทั่วไป 17 มี.ค. 62
136 รายงานตัว มอบตัวและจับฉลากนักเรียน ป.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 15 มี.ค. 62
137 รายงานตัว มอบตัว และจับฉลาก นักเรียน ชั้น อ.2 (ห้องปกติ ) ทั่วไป 14 มี.ค. 62
138 รายงานตัว มอบตัว และจับฉลาก นักเรียน ชั้น ป.1 (ห้องปกติ ) ทั่วไป 14 มี.ค. 62
139 ขอเชิญร่วมงาน ทั่วไป 6 มี.ค. 62
140 ประกาศโรงเรียนบ้านปรางค์ เรื่องการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ทั่วไป 2 มี.ค. 62
141 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Programme (MEP) ทั่วไป 1 มี.ค. 62
142 ประเทศชาติก้าวไกล ถ้าทุกคนร่วมใจไปเลือกตั้ง ทั่วไป 1 มี.ค. 62
143 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.3 ทั่วไป 27 ก.พ. 62
144 เรียนรู้โลกกว้างกับโครงการทัศนศึกษา ชั้น ป.6 ทั่วไป 23 ก.พ. 62
145 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ทั่วไป 21 ก.พ. 62
146 สถิติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 14 ก.พ. 62
147 ค่ายกิจกรรม MEP ทั่วไป 14 ก.พ. 62
148 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 8 ก.พ. 62
149 ประกาศผลสอบชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 8 ก.พ. 62
150 การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนห้องเรียนMini English Program ประจำปี2561 ทั่วไป 5 ก.พ. 62
151 ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 ทั่วไป 29 ม.ค. 62
152 สอบ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 23 ม.ค. 62
153 คำขวัญวันครู 2562 ทั่วไป 15 ม.ค. 62
154 โรงเรียนบ้านปรางค์รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 9 ม.ค. 62
155 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ ทั่วไป 7 ม.ค. 62
156 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 2 ม.ค. 62
157 เชิญร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ทั่วไป 29 ธ.ค. 61
158 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันคริสมาสต์ ทั่วไป 21 ธ.ค. 61
159 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 21 ธ.ค. 61