วารสารปรางค์ปริทัศน์ 2564
 • โรงเรียนบ้านปรางค์
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนปัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • โรงเรียนบ้านปรางค์
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • โรงเรียนบ้านปรางค์
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • โรงเรียนบ้านปรางค์
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

ผลการแข่งขันทักษะ/วิชาการ

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 54.75 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงบุญสิตา  พรหมลังกา
2. เด็กชายภทร  จิตระวงค์
 
1. นางเบญญาดา  ตามล
2. นางนภสร  บุญสิงห์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ภาโท
 
1. นางวิไลลักษณ์  งามล้ำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 73.5 เงิน 17 1. เด็กชายรัชรินทร์  วีรวงค์
 
1. นางลัดดา  วีรวงค์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 78.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงชิลาวัณย์  นาคอ้าย
 
1. นางกนกพร  ไชยบุญเรือง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงณัชวดี  เจดีย์หน่อ
2. เด็กชายปุณกฤษ  ใจวงค์
3. เด็กหญิงเขมจิรา  อนันต์
 
1. นางสาวพีชาณิกา  ยาปัน
2. นางอารี  วัชรธรรมรักษ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.67 เงิน 42 1. เด็กชายลิปปากร  สุขรส
2. เด็กหญิงโสภิตา  สอไชยยศ
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  สุทำแปง
2. นางสาวอชิรญาณ์  อินต๊ะแสน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.66 เงิน 31 1. เด็กชายรพีพงศ์  บุญสิงห์
 
1. นางชฎาภรณ์  ไชยสว่าง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 24 1. เด็กหญิงปลื้ม  มีบำรุง
 
1. นายเฉลิมพล  หน่อคำ
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82.6 ทอง 16 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จิตอารี
2. เด็กหญิงณัฐรดี  คุณสิทธิ์
3. เด็กหญิงณิชาพัชร์  เมธี
4. เด็กหญิงธิติวรดา  มีบุญ
5. เด็กหญิงปริยาภัทร  สมเงิน
6. เด็กหญิงพชพร  ยันสาคร
7. เด็กหญิงพัชรกันย์  ถาปนา
8. เด็กหญิงภคพร  อรินทร์
9. เด็กหญิงเก็จแก้ว  มีกุลเจริญ
10. เด็กหญิงเทียนญาดา  วิจิตรบัญชา
 
1. นางชนันรัตน์  ศิระนิติวิทย์
2. นางสาวจีระภา  สุดใจ
3. นางสาวอชิรญาณ์  อินต๊ะแสน
4. นางฉลวย  อนุเคราะห์
 
10              
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  จิณะ
 
1. นางณหฤทัย  แก้วระดี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.2 เงิน 37 1. เด็กชายนรภัทร  สุทธหลวง
 
1. นางบุญประภา  รัตนะประภา
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ไชยธวัช
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริเสถียรพงษ์
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาวกมลทิพย์   ไชยวุฒิ
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 68 ทองแดง 19 1. เด็กชายชวรัชช์  ปัญญาวงค์
2. เด็กชายธิติวุฒิ  จิรนันทนุกุล
3. เด็กชายวรภัทร  ปัญญาภู
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 87 ทอง 14 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรสมประสงค์
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  แปงเครื่อง
3. เด็กหญิงบุญยาพร  ใหม่วงค์
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธนสรณ์   เตชนันท์
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  คณานิตย์
3. เด็กหญิงพิชชารมย์  ไชยยะ
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัชวาลล์  ไชยศิลป์
2. เด็กหญิงปุณญาภา  รติเพ็ญโกศล
3. เด็กชายปุณณวิชญ์  ปันเต็ม
4. เด็กชายวิษณุ  ก่ำเสริฐ
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์